Periodieke controle PV-installatie

Periodieke controle PV-installatie

controle zonnepanelen Controle zonnepanelen

Als u zonnepanelen heeft, is de conditie hiervan moeilijk te controleren voor u. Uw installatie bevat veel elektra en staat bloot aan weersomstandigheden. U kunt niet zien of zich problemen voordoen die een risico op brandgevaar vormen. Ook kunt u niet controleren of alle panelen nog naar behoren werken en u dus het maximale uit uw installatie haalt. Daarnaast heeft u garantie op uw PV-installatie. Als er dus zaken niet goed zijn, is het belangrijk om deze binnen de garantietermijn op te sporen door een controle op uw PV-installatie uit te voeren.

Daarom is het verstandig om uw PV-installatie periodiek te laten controleren. Ervaringen hebben ons geleerd dat zich vaker problemen voordoen dan gedacht. Door jaarlijks een controle te doen, kan er tijdig gestuurd worden op gesignaleerde problemen. Hoe eerder een probleem wordt gesignaleerd, hoe kleiner de schade.

Uw installatie in kaart gebracht

Enprest checkt uw installatie op drie onderdelen:

  • Algemene check van de installatie 
  • Thermografische inventarisatie van de PV-installatie
  • Softwarematige controle en eventueel softwarematige aanpassingen 

Algemene check
Bij de algemene check kijken wij onder andere hoe de omvormer functioneert, of de bekabeling nog goed is en of er andere opvallende zaken zijn die onwenselijk zijn of de installatie in gevaar kunnen brengen.

Thermografische inventarisatie
Met een drone brengen wij uw PV-installatie thermografisch in beeld. De drone heeft een thermografische camera die het warmtebeeld van de PV-panelen laat zien. Met deze beelden kunnen wij zien of er zich iets ongewoons voordoet in de PV-panelen. Zijn er bijvoorbeeld te warme zones of hotspots? Dan is er een risico op brandgevaar. Zijn er koude zones? Dan kan een deel van uw PV-panelen defect zijn.

Daarnaast bekijken wij ook de omvormers, de groepenkast en de bekabeling met een camerabeeld en checken of er afwijkingen zichtbaar zijn.

Softwarematige controle
Bij de softwarematige controle kijken wij onder andere naar de instellingen en de parameters. Hierbij kijken we of deze aansluiten bij uw bedrijfsproces. We kijken of de instellingen bijgesteld moeten worden en of er (ongewone) storingen worden weergegeven. Eventuele storingen worden uitgelezen en geïnterpreteerd en als dat nodig is volgt er een actieplan. Ook kijken wij naar naar software updates en of de communicatie met het systeem goed is. Verder analyseren we ook de opbrengsten en kijken of deze conform de installatie zijn.

Periodieke controle

Door uw installatie periodiek te controleren krijgt u een goed beeld van de conditie van uw installatie en kunt u vergelijken met voorgaande jaren. Op deze manier kunnen (kleine) afwijkingen worden opgespoord en kunt u vroegtijdig actie ondernemen om te voorkomen dat er grote problemen ontstaan.

Rapportage

Enprest maakt een rapportage van de bevindingen. Hierin leggen wij duidelijk uit wat er gevonden is. Hierin staan ook aanbevelingen voor een te nemen vervolgstap om het risico op grotere problemen te verkleinen. 

Met deze rapportage kunt u ook aan uw verzekeraar laten zien dat u serieus bezig bent met uw PV-installatie en de veiligheid daarvan.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

www.enprestleegstand.nl